top of page

Polityka Prywatności i Cookies

Informacje ogólne 

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników strony internetowej (dalej „Użytkowników”), działającej pod adresem: www.campfun.pl (dalej „Strona” bądź “Serwis”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest Camp Fun sp. z o.o., ul. Zamojska 8/9, 20-105 Lublin, NIP: 9462703344, REGON: 387987118 (dalej jako „Usługodawca”). 

 

§ 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

 

1. Jeżeli jesteś Użytkownikiem Serwisu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę: 

a) w celach niezbędnych do wykonania umów zawieranych pomiędzy Tobą a Usługodawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – tj. umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych m.in. w związku z dokonaniem rejestracji konta w Serwisie lub dokonaniem rezerwacji udziału w imprezie turystycznej lub umów zawieranych w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym, w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem danej umowy lub w celu jej wykonania (już po jej zawarciu); 

b) w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 12 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219), ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361), w tym w zakresie rozpatrywania reklamacji usługi turystycznej z tytułu niezgodności usług turystycznych z umową o świadczenie usług turystycznych, oraz z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO; 

c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności: (i) prowadzenia marketingu produktów i usług Usługodawcy w trakcie trwania umowy, (ii) zapewnienia ważności czynności związanej z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej w zdolności do czynności prawnych, poprzez pobranie zgody jej przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksy cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) lub (iii) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

d) w celach prowadzenia marketingu produktów i usług Usługodawcy w trakcie trwania zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, bądź też po jej zakończeniu – w przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

2. Jeżeli jesteś uczestnikiem imprezy turystycznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę:

 a) w celach niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 b) w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności w szczególności wynikających z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) oraz w zakresie dokonania procedur meldunkowych uczestnika w miejscu pobytu na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO; c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności: (i) prawidłowej realizacji usługi turystycznej; (ii) zapewnienia opieki nad uczestnikiem w trakcie trwania imprezy turystycznej; (iii) zapewnienia kontaktu z uczestnikiem w trakcie trwania imprezy turystycznej, (iv) weryfikacji tożsamości osób uprawnionych do wzięcia udziału w imprezie turystycznej oraz (v) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy o świadczenie usług turystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

3. CF powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@campleaders.pl lub w formie pisemnej pod adresem: Camp Fun sp. z o.o., ul. Zamojska 8/9, 20-105 Lublin. Funkcje IOD pełni Pani Klaudyna Królikowska.

 

§ 2. Uprawnienia przysługujące osobie, której dane są przetwarzane 

 

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje: 

a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych; 

b) prawo do sprostowania danych; 

c) prawo do usunięcia danych; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę przysługuje ponadto prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

f) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub w celach niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przysługuje ponadto prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesyłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. 

2. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy w ramach Serwisu. 

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt pod adresem: kontakt@campfun.pl lub Camp Fun sp. z o.o., ul. Zamojska 8/9, 20-105 Lublin. 

 

§ 3. Sposób realizacji praw osób, których dotyczą dane osobowe 

 

1.Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o: 

a) potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą; 

b) sprostowanie danych osobowych; 

c) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych; 

d) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody); 

e) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy). 

2. Powyższe wnioski będą realizowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Powyższe oznacza, że jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w/w uprawnienia (wymienione w punkcie 1. powyżej) nie będą przysługiwały albo będą realizowane za uiszczeniem opłaty mającej na celu pokrycie kosztów administracyjnych realizacji danego wniosku. 

3. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres: Camp Fun sp. z o.o., ul. Zamojska 8/9, 20-105 Lublin lub w formie wiadomości elektronicznej na adres iod@campleaders.pl. W razie braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte. 

4. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny. 

6. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Usługodawcę. 

7. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Usługodawcy dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu o kolejne dwa miesięce, o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu. 

8. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji może obejmować:  cel przetwarzania,  kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,  odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,  planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,  jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,  prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

10. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Inspektora Ochrony Danych (IOD) Usługodawcy na adres: Camp Fun sp. z o.o., Zamojska 8/9, 20-105 Lublin. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. 

 

§4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Usługodawcą w zakresie świadczonych na rzecz Usługodawcy usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Usługodawcy, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy usługi księgowe, dostawcy usług IT, zakłady ubezpieczeń, hotele, przewoźnicy oraz dostawcy innych usług dodatkowych związanych z organizacją imprezy turystycznej.

§5. Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez Usługodawcę: a) w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wykonania umów zawartych z Użytkownikiem przez okres trwania tych umów, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; b) w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy – przez okres wskazany w przepisach prawa; c) w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę – przez okres niezbędny do realizacji tych celów; d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych – do czasu wycofania tej zgody.

§6. Przekazywanie danych poza terytorium EOG 

 

Usługodawca nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 

 

§7. Pozostałe postanowienia 

 

1. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres wskazany w punkcie § 1 ust. 3 powyżej wpisując w tytule słowo „rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. 

2. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie § 1 ust. 3 powyżej. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

 

§ 8. Pliki Cookies

 

1. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. 

2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. 

3. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie się lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. 

4. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik może otrzymywać cookies pochodzące również od Zaufanych Partnerów Usługodawcy (których aktualna lista znajduje się tutaj). Nasi Zaufani Partnerzy mogą korzystać z plików cookies lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Oprócz technologii Local storage na stronach Serwisu mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania ze stron Serwisu lub pożądane z uwagi na ich specyfikę. Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics,) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach. 

5. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

6. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. 

 

7. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 15.03.2023. 

bottom of page